1
Zensuren
Zensure
Zeugnis Schulzeugnis
bulletin (scolaire)
(school) report
notas desempenho de um aluno
de Schüler ass fir seng gutt Zensur vun der Bomi belount ginn
2
Zensuren
Zensure
Zeugnis Dokument
bulletin document
(school) report document
boletim (escolar) caderneta (escolar)
ech versuergen all meng Zensuren an engem Classeur
3
kee Pluriel
Zensur Kontrolle
censure des publications et des spectacles
censorship
censura controlo
d' Press 1 huet sech géint d' Zensur 1 gewiert