1
Zentrumen
Zentrume
Zentren
Zentre
Zentrum einer Ortschaft, einer Stadt
centre d'une localité, d'une ville
centre of a place
centro de uma localidade, de uma cidade
am Zentrum vum Duerf ass eng kleng Epicerie
hien ass mam Auto bis an den Zentrum gefuer, fir seng Fra do erauszeloossen
2
Zentrumen
Zentrume
Zentren
Zentre
Zentrum zentrale Stelle
centre d'activité, point de convergence
centre central point
centro de atividade, ponto de convergência
dës Géigend ass den industriellen Zentrum vum Land
a ville Länner ass d' Haaptstad 1 och de kulturellen Zentrum
3
kee Pluriel
Wahlbezirk Zentrum in Luxemburg
circonscription Centre au Luxembourg
centre district, circumscription
circunscrição Centro no Luxemburgo
dee Politiker kandidéiert am Zentrum
Kär