Zepteren
Zeptere
Zepter
sceptre
sceptre
cetro
den Zepter ass d' Zeeche 1 vun der weltlecher Muecht