zurückgeblieben in seiner Entwicklung
retardé dans son développement
delayed in one's development
atrasado no seu desenvolvimento
et gesäit een deem Kand net of, datt et geeschteg zeréckbliwwen ass