hunn
zeréckgegraff
intransitiv
zeréckgräifen op
zurückgreifen auf
avoir recours à recourir à
to fall back on to turn to
recorrer a
ëmmer méi Länner wëllen op erneierbar Energien zeréckgräifen