Zeremonieller
Zeremoniell
cérémonial
ceremonial
cerimonial
bei der Vereedegung vun neien Zaldote gëtt et e festgeluechten Zeremoniell