1
ordentlich anständig angemessen
convenable approprié convenablement
decent presentable proper acceptable decently, properly
conveniente apropriado convenientemente, bem
déi en zerguttst Hiem u fir an den Theater
behuel dech zerguttst , 1 soss huele mer dech net méi mat
uerdentlech
2
gehörig heftig
bon intense sérieusement
decent proper properly, well and truly
bom forte valente a valer
ech hu léiwer eng zerguttst Schauer ewéi dat stännegt Gefisems
hie krut zerguttst gejaut
gutt
uerdentlech
zolidd
1
zerguttst
uerdentlech
2
zerguttst
gutt
uerdentlech
zolidd
fatzeg
EGS
gehéiereg