hunn
zerriwwen
transitiv
zerreiben
écraser piler
to crush to rub
esmagar pilar
Peffermënz richt besonnesch intensiv, wann een en tëschent de Fangeren zerreift
de Kach huet d' Bounekraitchen 1 zerriwwen an an d' Bouneschlupp 1 gedoen