kee Pluriel
Zersiedelung
mitage
overdevelopment intensive building urban sprawl
alastramento urbano
a senger Ried ass den Ëmweltschützer op déi rapid Zersiidlung vun der Gewan agaangen