kee Pluriel
Zerstreutheit
distraction inattention
absent-mindedness
distração desatenção
vun elauter Zerstreetheet hat ech mäi Portmonni doheem vergiess