Zesummefaassungen
Zesummefaassunge
Zusammenfassung Kurzfassung Fazit
résumé récapitulation
summary abstract
resumo sumário
de Rapporter huet eng Zesummefaassung vun den Aarbechte vum leschte Joer gemaach
Resümmee
Zesummefaassung
Resümmee