hunn
zesummegeklappt
transitiv
zusammenklappen
plier rabattre
to collapse to fold up
dobrar fechar
de Papp huet d' Poussette 1 zesummegeklappt , 1 fir se an den Auto ze leeën