Zesummenhäng
Zusammenhang
rapport relation
link connection
ligação relação
gëtt et en Zesummenhang tëschent deenen zwee Verbriechen?
déi vill Naturkatastrophe muss een am Zesummenhang mam Klimawandel gesinn
Rapport
Verbindung
Zesummenhang
Rapport
Verbindung