hunn
zesummegeruff
transitiv
zusammenrufen einberufen
réunir inviter convoquer
to assemble to convene
reunir convocar
de Papp huet heemlech d' ganz 1 Famill zesummegeruff , 1 fir der Mamm hire Gebuertsdag ze feieren
wéinst deem Skandal gouf d' Regierung 1 extra zesummegeruff