sinn
zesummegewuess
intransitiv
1
zusammenwachsen heilen
se ressouder
soldar-se consolidar-se cicatrizar
dat war e komplizéierte Broch, mee d' Schank 1 ass erëm gutt zesummegewuess
uneneewuessen
2
zusammenwachsen zu einer Einheit werden
se rapprocher villages, villes
fundir-se aldeias, cidades
mat der Zäit sinn e puer Dierfer mat der Stad zesummegewuess
1
zesummewuessen
uneneewuessen