hunn
geziert
intransitiv
1
zieren un
zehren von
vivre sur
to live off
viver de manter-se com
eise Betrib ziert haut nach un de Reserve vun de gudde Joren
2
zieren un
zehren an belasten
miner le moral de
to weigh on
abalar o moral de
den onerwaarten Doud vu mengem Monni ziert haut nach u menger Tatta