Zierkelen
Zierkele
Zirkel Gerät
compas
compasses
compasso instrumento
d' Joffer 1 huet de Kanner gewisen, wéi ee mam Zierkel e Krees zeechent