kee Pluriel
Zigarettenkonsum
consommation de cigarettes
cigarette consumption
consumo de cigarros
dat neit Gesetz soll den Zigarettekonsum limitéieren