Zigeinerinnen
Zigeinerinne
Zigeunerin
bohémienne gitane
cigana
an dësem Theaterstéck geet et ëm eng Zigeinerin , 1 déi de Leit d' Zukunft 1 ka viraussoen