Zigel
Zigelen
Zigele
Zügel
rêne guides
reins
rédea
mat den Zigel kann de Reider d' Päerd 1 dirigéieren