Ziharmonikaen
Ziharmonikae
1
Ziehharmonika Akkordeon
accordéon
accordion
acordeão
hie wollt vu Klengem u léieren, Ziharmonika ze spillen
Akkordeon
2
Gelenk am Gelenkbus
soufflet d'un bus articulé
articulated connection section bellows of a bendy bus
fole de um autocarro articulado
d' Schoulkanner 1 freeë sech ëmmer, wa se an engem Bus mat enger Ziharmonika an d' Schwämm 1 gefouert ginn
1
Ziharmonika
Akkordeon
Quëtsch
EGS