Zippmëschen
Zippmësche
Emberiza cia
Zippammer
bruant fou
rock bunting
cia
wéi laang bréien d' Zippmëschen 1 ? 1