Zitrounentaarten
Zitrounentaarte
Zitronentarte
tarte au(x) citron(s)
lemon tart
tarte de limão
de Pâtissier hat nach just zwou Zitrounentaarten an der Vitrinn stoen