zivil nicht militärisch, bürgerlich
civil non militaire, non religieux civilement
civil not military or religious civilly
civil não militar, não religioso civilmente
d' zivilt 1 Bestietnes vun der Prinzessin ass nächste Freideg
déi meescht Doudeger am Krich waren zivil Affer
ech halen drop, zivil begruewen ze ginn