hunn
ziviliséiert
transitiv
zivilisieren
civiliser
to civilize
civilizar
d' Eruewerer 1 hu probéiert, d' Vëlker 1 vun de Kolonien no hire Virstellungen ze ziviliséieren