Zommen
Zomme
1
Summe Ergebnis einer Addition
somme résultat d'une addition
sum result of an addition
soma resultado de uma adição
bei engem Dräieck ass d' Zomm 1 vun de Wénkelen ëmmer 180 Grad
2
Summe Betrag
montant somme (d'argent)
sum amount of money
montante soma (de dinheiro)
vun där Zomm ginn nach 20 Euro of
mir hunn eng héich Zomm fir d' Entwécklungshëllef 1 gespent
wann ee baut, dat ginn direkt Zommen wann ee baut, dat gëtt direkt deier
Betrag
Montant
2
Zomm
Betrag
Montant