Zoossissen
Zoossisse
Salami Dauerwurst
saucisson salami
salami
salsichão
huel mer wannechgelift d' Haut 1 vun der Zoossiss erof!
mäi Monni schneit d' Zoossiss 1 ëmmer a ganz déck Rondelen
mir waren doheem net mat Zoossiss ugestréckt bei eis doheem gouf et kee Luxus