Zoppentelleren
Zoppentellere
Suppenteller
assiette creuse assiette à soupe vaisselle
soup plate soup bowl
prato de sopa
beim Spullen hunn ech een Zoppenteller gebrach