hunn
zoukritt
transitiv
zubekommen
arriver à fermer
to manage to fasten to manage to close
conseguir fechar
ech muss de Bauch anzéien, soss kréien ech meng Box net zou
huel d' Stiwwelen 1 nees eraus, soss kriss de d' Wallis 1 net zou
hie kritt de Mond net zou hie schwätzt déi ganzen Zäit