Zouloossungen
Zouloossunge
1
Zulassung Genehmigung
autorisation d'exercer agrément approbation
licence authorization
licença para exercer autorização aprovação
dee Mann huet sech jorelaang als Dokter ausginn, bis erauskoum, datt hie keng Zouloossung hat
2
Zulassung Immatrikulation, Aufnahme
autorisation admission, immatriculation
registration of a vehicle, of a person
admissão inscrição matrícula
hie krut keng Zouloossung fir deen alen Auto
fir d' Zouloossung 1 vun auslännesche Studente gëtt et en extrae Büro
3
Zulassung pharmazeutischer und chemischer Produkte
autorisation de produits chimiques et pharmaceutiques
authorization licensing
autorização para produtos químicos e farmacêuticos
a ville Länner huet dëst Medikament keng Zouloossung