hunn
zougepléischtert
transitiv
(unfachmännisch) verkleben (notdürftig) ausbessern
colmater (sommairement) boucher (sommairement)
colmatar (de modo imperfeito) remendar
ech hunn d' Lach 1 an der Mauer mat e bësse Gips zougepléischtert