hunn
zougerechent
transitiv
zurechnen zuordnen
attribuer à classer parmi, compter parmi
to attribute to
atribuir a classificar em, incluir entre
d' Eidechse 1 ginn de Reptilien zougerechent
deen Deel vum Land gëtt der Biergregioun zougerechent
zouuerdnen
zourechnen
zouuerdnen