hunn
zougeriet
intransitiv
zureden
encourager raisonner essayer de persuader
to encourage to persuade
encorajar chamar à razão tentar convencer
wann s de em gutt zouriets , 1 geet de Bopi bestëmmt mat der op d' Kiermes 1
de Bauer huet dem tockegen Iesel esoulaang zougeriet , 1 bis dee sech beweegt huet
trotz guddem Zourieden huet hie seng Meenung net geännert