zugleich sowohl als auch
à la fois
at the same time both
ao mesmo tempo simultaneamente
dee Bësch ass schéin an onheemlech zugläich