zurieds stellen
zur Rede stellen
demander des explications à demander des justifications à
to take to task
pedir explicações a pedir justificações a
de Schoulmeeschter huet déi zwee Bouwen, déi ze spéit koumen, zurieds gestallt