1
rechtzeitig
à temps assez tôt
in time in good time
a tempo a horas
wann der net zurzäit am Theater sidd, da kommt der net méi eran
matzäit
2
zurzeit
actuellement pour le moment
at the moment
atualmente neste momento
mir hunn zurzäit wéineg Chômeuren an eisem Land
aktuell
därzäit
momentan
1
zurzäit
matzäit
2
zurzäit
aktuell
därzäit
momentan