Zwangslagen
Zwangslage
Zwangslage
embarras contrainte situation difficile
predicament dilemma fix
aperto apuros situação difícil
mir waren an enger Zwangslag an hunn d' Haus 1 misse verkafen