zweiundsechzig
soixante-deux
sixty-two
sessenta e dois
an der Urgence goufen haut zweeasechzeg Patiente behandelt
62
number
zweeasechzeg
62