zweiundvierzig
quarante-deux
forty-two
quarenta e dois
an der Urgence goufen haut zweeavéierzeg Patiente behandelt
42
number
zweeavéierzeg
42