zweimal
deux fois à deux reprises
twice two times
duas vezes
esou e Feeler kann ech eemol verzeien, awer net zweemol
eist neit Haus ass zweemol esou grouss ewéi dat aalt
den Hiefdeeg soll een am beschten zweemol goe loossen
dat do loossen ech mer net zweemol soen
2-mol
zweemol
2-mol