zweisprachig
bilingue
bilingual
bilingue
an der Prüfung däerfe mer en zweesproochegen Dictionnaire benotzen
vill Leit bei eis am Land sinn zweesproocheg opgewuess