Zweetercher
1
2
Zwei Spielkarte, Würfel
deux carte à jouer, dé
two playing card, dice
duque dois carta de jogar, face de dado
elo hunn ech zwee Tier hannereneen eng Zweetche gehuewen