Zweien
VEREELZT
Zwei Schulnote
bien note scolaire
bom nota escolar
an der Primärschoul hat ech meeschtens eng Zwei am Fläiss
Zwee
VEREELZT
Zwei
Zwee