Zwergaadler
Zwergaadleren
Zwergaadlere
Aquila pennata
Zwergadler
aigle botté
booted eagle
águia-calçada
wéi laang bréien d' Zwergaadler 1 ? 1