zwölfhundert tausendzweihundert
douze cents mille deux cents
twelve hundred one thousand two hundred
mil e duzentos
eisen neien Dësch huet zwielefhonnert Euro kascht
1200
number
zwielefhonnert
1200