Zwieren
Zwiere
1
Zwierer
1
Zwirn
fil (à coudre)
yarn thread
linha (de coser)
d' Néiesch 1 huet d' Nout 1 mat schwaarzem Zwier gebutt