Zwiwwelen
Zwiwwele
1
Zwiebel Gemüse
oignon légume
onion vegetable
cebola legume
mir hunn all Joer e puer Reien Zwiwwele gesat
d' Zwiwwele 1 maache Bläungen
Ënn
2
Zwiebel Blumenzwiebel
bulbe de fleur
bolbo de flor
muss ech d' Zwiwwele 1 vun den Tulpe virum Wanter aus dem Buedem huelen?
1
Zwiwwel
Ënn