zyklisch einem Zyklus entsprechend
cyclique périodique
cyclical
cíclico periódico
an dëser Regioun muss de mat zykleschen Iwwerschwemmunge rechnen